Портфолио » Участие в 2530 » La Colombe La Paloma
Специализацияофорт
Техникаофорт, акватинта
Материалбумага, офортная краска