Портфолио » Участие в 2498 » Пластик/Потребление
Специализацияофорт
Техникаофорт, акватинта
Материалбумага, офортная краска